December 13th, 2006 by depesz | Tags: | 1 comment »
Did it help? If yes - maybe you can help me?

jak może wiecie w postgresie jest funkcja currval() zwracająca ostatnio nadane id z podanej sekwencji.

rozpatrzmy prosty przypadek:

# create table test (id serial primary key, pole int4);
CREATE TABLE
# insert into test (pole) select * from generate_series(1, 10000);
INSERT 0 10000
# select count(*) from test;
count
-------
10000
(1 row)
# select currval('test_id_seq');
currval
---------
10000
(1 row)

wszystko wygląda ok. więc sprawdźmy jeszcze jeden insert mały:

# insert into test(pole) values (12313);
INSERT 0 1
# select currval('test_id_seq');
currval
---------
10001
(1 row)

nadal wszystko ok. i teraz:

# select * from test where id = currval('test_id_seq');
id | pole
-------+-------
10001 | 12313
(1 row)
Time: 93.358 ms

działa, ale coś wolno, sprawdźmy:

# explain analyze select * from test where id = currval('test_id_seq');
QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seq Scan on test (cost=0.00..200.02 rows=1 width=8) (actual time=64.375..64.379 rows=1 loops=1)
Filter: (id = currval('test_id_seq'::regclass))
Total runtime: 64.431 ms
(3 rows)

seq scan? sprawdźmy więc ręcznie podaną wartość:

# explain analyze select * from test where id = 10001;
QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index Scan using test_pkey on test (cost=0.00..8.02 rows=1 width=8) (actual time=0.029..0.033 rows=1 loops=1)
Index Cond: (id = 10001)
Total runtime: 0.086 ms
(3 rows)

hmm .. tu jest dobrze. skąd seq scan? aby nie przynudzać z każdym zapytaniem, powiem tyle, że nie jest to kwestia błędnych typów czy czegoś tak oczywistego. problemem jest zmienność funkcji.

dokładniej: funkcja currval() jest zadeklarowana jako “volatile" – co oznacza, że jej wynik ma prawo zmienić się w czasie pojedynczego skanu tabeli. tak jak np. random(). to oznacza, że nie można użyć jej jako dostarczyciela wartości i potem tą wartością przeszukać indeksy.

cóż więc można zrobić – no cóż. trzeba powiedzieć postgresowi, że interesuje nas tylko pierwsza zwrócona wartość currvala – idealnie do tego nadają się podzapytania:

# explain analyze select * from test where id = (select currval('test_id_seq'));
QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index Scan using test_pkey on test (cost=0.01..8.03 rows=1 width=8) (actual time=0.047..0.050 rows=1 loops=1)
Index Cond: (id = $0)
InitPlan
-> Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=0.010..0.012 rows=1 loops=1)
Total runtime: 0.187 ms
(5 rows)

jak widać jest już zdecydowanie lepiej.

  1. One comment

  2. Dec 13, 2006

    Warto wiedzieć!

Leave a comment